|

  • Göteborgs Advokatbyrå AB

Fastighetsrätt

Vid en fastighetsförsäljning dyker en mängd juridiska frågor upp. Vilka rättigheter och skyldigheter har köparen och säljaren? Vad kan säljaren göra för att undvika att köparen kräver ersättning efter köpet? Är det köparen eller säljaren som ska bekosta åtgärdande av fel i fastigheten? När föreligger ett så kallat dolt fel?

Göteborgs Advokatbyrå har många års erfarenhet av tvister som uppstått mellan köpare och säljare av fastigheter. Vi vet att juridik och teknik går hand i hand och har ett stort kontaktnät med Göteborgs bäst ansedda och mest erfarna sakkunniga inom byggnadsteknik. Härigenom kan processer drivas utifrån gedigna och objektiva utlåtanden om fel eller skador.

Göteborgs Advokatbyrå lämnar sedan många år rådgivning till medlemmar i Villaägarnas Riksförbund i frågor som rör exempelvis fel i fastighet, dolda fel, gemensamhetsanläggningar, servitut, nyttjanderätt, arrende, samäganderätt, bygglov etc. Detta har gett oss goda kunskaper om alla de frågor som är förknippade med fastighetsägandet.

Vi har även mångårig erfarenhet av såväl exploateringsfrågor som mer begränsade ärenden enligt plan- och bygglagen. De senare rör ofta bygglov för privatpersoner, exempelvis sedan ett beviljat bygglov ifrågasatts eller när en grannfastighet bebyggts på ett planstridigt sätt. Vi kan också vara behjälpliga med att föra en dialog med byggnadsnämnden i ett tidigt skede, till undvikande av process.