|

  • Göteborgs Advokatbyrå AB

Vår verksamhet

Vi åtar oss uppdrag främst inom affärsjuridik, entreprenadrätt, fastighetsrätt samt tvistelösning.

En stor del av våra uppdrag utgörs av processer inför domstol. Vid en tvist finns ibland möjlighet att få en del av rättegångskostnaden ersatt via rättsskyddsförsäkring. Advokatbyrån utreder alltid klientens möjlighet att ianspråkta försäkringsskyddet.

Vi samarbetar sedan flera år med Villaägarnas Riksförbund och lämnar oberoende rådgivning till deras medlemmar.

Advokatsamfundet har inrättat en konsumenttvistnämnd. Nämnden kan under vissa förutsättningar pröva arvodestvister mellan advokatbyrå och konsument. Information om detta finns på nämndens hemsida: https://www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden. Nämndens postadress är: Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm.