|

Vikten av att upprätta tydliga skriftliga av

Hovrätten för Västra Sverige har nyligen avgjort ett mål gällande tvist om avtal träffats samt om avtalsinnehållet mellan en hustillverkare och en entreprenör. Målet utgör ett bra exempel på varför det är viktigt att skriva tydliga avtal.

Bakgrund

Hösten 2012 förhandlade företrädare för ett bolag (”Bolaget”) med en hustillverkare (”Hustillverkaren”) angående uppförande av ett småhus. Huset var avsett att användas som ett visningshus. Något visningshus kom dock aldrig att uppföras på fastigheten. Hustillverkaren stämde Bolaget med hänvisning till att Bolaget begått avtalsbrott bl.a. genom att inte ställa säkerhet i enlighet med ABT 06. Hustillverkaren krävde ersättning i enlighet med den s.k. slutavräkningsregeln i 6 kap. 11 § ABT 06 om ett belopp om 415 756 kr. Bolaget bestred betalningskravet med hänvisning till bl.a. att parterna inte hade träffat något avtal, att ABS 09 i sådana fall var tillämpligt och att Bolaget under alla förhållanden hade rätt att frånträda avtalet. 

Domstolarnas bedömning

Tingsrätten konstaterade att parterna ingått det aktuella avtalet, dvs. uppförande av ett småhus. Trots att det fanns vissa skriftliga handlingar som hänvisade till ABT 06 konstaterade tingsrätten att det av bl.a. förhör med företrädarna för parterna framkommit att parterna avsett att ABS 09 skulle tillämpas. Vidare att det på grund av detta samt tidigare gällande villkor mellan parterna, fanns en möjlighet för Bolaget att frånträda avtalet utan att ådra sig mer ett begränsat kostnadsansvar i form av kostnader för bl.a. bygglovsansökan. Bolaget vann således tvisten i tingsrätten.

Hovrätten fann liksom tingsrätten att parterna ingått avtal om uppförande av ett småhus. Beträffande avtalsinnehållet konstaterade hovrätten, till skillnad från tingsrätten, att ABT 06 var gällande mellan parterna. Detta då det bl.a. fanns ett skriftligt avtal som hänvisade till ABT 06. Hovrätten tyckte också att det inte framkommit någon annan samlad bild om att ABS 09 eller några andra allmänna bestämmelser skulle tillämpas mellan parterna. Hovrätten slog också fast att Bolaget inte hade ställt någon säkerhet och därmed hade Bolaget brutit avtalet med Hustillverkaren. Trots detta fick Hustillverkaren inte någon ersättning.  Hustillverkaren hade bara åberopat en enda grund för betalning, nämligen slutavräkningsregeln i 6 kap. 11 § ABT 06. Hovrätten kom fram till att den regeln inte var tillämplig. Bolaget vann således tvisten även i hovrätten. Hovrätten ger emellertid en antydan till att om Hustillverkaren hade åberopat andra och fler grunder för betalning, så hade utgången i målet kunnat bli en annan.

Lärdomar

Vi rekommenderar alltid alla som skall träffa avtal av något slag att upprätta det skriftligen. Detta för att kunna bevisa vad man har kommit överens om. Det här rättsfallet visar att det dessutom är viktigt att vara tydlig i det man skriver i avtalstexten. Det förekommer ofta att det uppstår meningsskiljaktigheter rörande vad som avtalats mellan parter. Detta särskilt när avtalet av någon anledning inte fullföljs. Skriftliga avtal underlättar för båda parter att vara införstådda i avtalsinnehållet samt förhindrar i de flesta fall uppkomsten av tvister angående innehållet i avtalet.

Det som händer när ett skriftligt avtal är otydligt är att domstolarna måste försöka att tolka avtalet för att på så sätt fastställa innehållet. Generellt sett är det svårt för domstolarna att lyckas med det. Vid tolkning av avtal så försöker domstolarna i första hand få fram vad som faktiskt avtalats mellan parterna, den s.k. gemensamma partsviljan. För att komma fram till den så tar domstolarna hjälp av bland annat berättelser från de personer som var inblandade när det skriftliga avtalet blev till. I det här målet blev tingsrättens slutsats att det som framkom i förhören, ledde till en annan slutsats än vad man kunde utläsa ur texten i avtalet.

Av tingsrättens dom kan man även se effekten av att tillämpa allmänna bestämmelser som inte är utformade för den specifika situationen. Bolaget ansåg att ABS 09 skulle vara gällande mellan parterna. ABS 09 är allmänna bestämmelser som är avsedda att användas när det finns en konsument som avtalspart. ABS 09 är inte avsedd att användas mellan professionella aktörer i totalentreprenader. Detta kan få effekten att det, som enligt tingsrättens dom, fanns en möjlighet för Bolaget att frånträda avtalet utan att Hustillverkaren hade möjlighetet att kräva ersättning för detsamma.

Målets överklagandetid går ut den 20 mars 2018 och först därefter vet vi om domen kommer att överklagas till Högsta domstolen eller om Hustillverkaren låter nöja sig med vad underinstanserna sagt.

Dom från Hovrätten för Västra Sverige nr T 3977-17 meddelad den 20 februari 2018

Artikelförfattare

Sara Öggesjö och Lars Andréason