|

Kontraktarbetenas omfattning

I fjärde delen av vår artikelserie om entreprenadrätt behandlar vi frågan om kontraktsarbetenas omfattning. Det låter som en självklarhet att båda parter vid ingående av ett entreprenadavtal vet omfattningen av arbetena som ska utföras. Det är dock en av de vanligaste tvistefrågorna, detta bl.a. mot bakgrund av att omfattningen utgör utgångspunkt för vad som betraktas som bl.a. ÄTA-arbeten och avvikelser.  

Kontraktshandlingarna består som regel av vissa handlingar upprättade för den specifika entreprenaden, med förfrågningsunderlag, anbud och beställning som grund. De kontraktshandlingar som parterna har upprättat kompletteras sedan av standardbestämmelser såsom AB 04 och ABT 06. Av de inledande bestämmelserna i såväl AB 04 som ABT 06 framgår en viktig och grundläggande princip, att omfattningen av kontraktsarbetena bestäms av kontraktshandlingarna.

Utgångspunkten för kontraktsarbetenas omfattning är ofta förfrågningsunderlaget. Det är inte helt ovanligt att beställaren, före det att parterna blir överens och träffar ett avtal om entreprenaden, upprättar kompletterande föreskrifter(KF). KF från beställaren innebär att förfrågningsunderlaget ändras. Entreprenören ger ibland också in sidoanbud, dvs. förslag på egna lösningar, och gör förtydligande om uppfattningen av detaljer i och omkring arbetena. Alla sådana åtgärder, från en eller båda parter, innebär att avtalsförutsättningarna och därmed också innehållet i avtalet ändras under tiden fram tills man är överens om avtalet. Utifrån dessa förutsättningar, är det inte alltid helt lätt att avgöra vad parterna har kommit överens om, när det gäller kontraktsarbetenas omfattning. En svårighet kan bestå i att de olika handlingarna motsäger varandra.  Det finns inom juridiken allmänna tolkningsprinciper om hur och i vilken ordning handlingar ställs i relation till varandra. Dessa principer, tillsammans med särskilda tolkningsregler i AB 04 och AB 06, bestämmer hur olika handlingar förhåller sig till varandra och hur de ska tolkas. Ett annat regelverk, AMA AF, innehåller föreskrifter om hur vanligen förekommande beskrivningstexter för exempelvis entreprenörens rätt till likvärdigt utförande, ska tolkas.

Det är svårt att ge en heltäckande bild av kontraktsarbetenas omfattning. Såväl AB 04 som ABT 06 innehåller därför ett krav på att entreprenören ska fylla ut förfrågningsunderlaget med egen kunskap s.k. utfyllnadskrav. Utfyllnad ska tillämpas endast när uppgifter eller särskilda föreskrifter saknas och inte i strid mot förfrågningsunderlag. Att utföra entreprenaden enligt kontraktshandlingar och avtalsenligt utfyllnad innebär ingen ändring av arbetenas omfattning.

Av AB 04, som är avsett för utförandeentreprenader, framgår att kontraktsarbetena även omfattar sådana detaljarbeten som, utan att vara särskilt angivna, uppenbarligen är avsedda att utföras utan tillägg till kontraktssumman. Att det i bestämmelsen framgår att det ska vara uppenbart gör att det ställs stora krav på att något ytterligare ska ingå. Detta innebär att omfattningen av utförandeentreprenader i stort sett enbart utgörs av det som uttryckligen framgår av kontraktshandlingarna.

Av ABT 06, som är avsett för totalentreprenader, framgår att entreprenören har ett funktionsansvar, dvs. ett utrednings- och projekteringsansvar. Entreprenören svarar i stora delar för produktbestämningen, varför arbetet ska uppfylla den funktion och det ändamål produkten är avsedd att användas för. Om kontraktshandlingarna således inte utvisar specifika krav ska arbetet utföras så att det motsvarar vad som kan fordras med hänsyn till den planerade användningen.

Lärdomar

Trots tillämpningen av standardavtalsregler som AB 04 och ABT 06, är det inte ovanligt att det förekommer oklarheter kring kontraktsarbetenas omfattning. Som alltid måste omständigheterna i det enskilda fallet tillmätas betydelse. Om man hamnar i tvist gällande tolkningen av ett avtal, så tar domstolen hänsyn även till parternas avsikt vid avtalstillfället. Muntliga uppgifter och ytterligare tillkommande handlingar vägs också in i bedömningen. Det är därför viktigt att i kontraktshandlingarna tydligt göra klart vad som omfattas. Helst så att det inte kan missuppfattas och att det inte ska behövas någon tolkning. Det är viktigt för att parterna skall veta kontraktsarbetenas omfattning. Det är också viktigt eftersom kontraktsarbetena utgör utgångspunkten vid bedömningen av avvikelser och ÄTA-arbeten. Så otydligheter kring kontraktsarbetenas omfattning kan leda till flera dispyter helt i onödan.